ΧΕ-2127 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ 31/01/2024 – ΑΔΑ: ΩΝ2Χ46907Θ-ΜΜΝ

Θέμα: ΧΕ-2127 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΧΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ 31/01/2024
Ημερομηνία: 18/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/10/2023 12:10:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝ2Χ46907Θ-ΜΜΝ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου