ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α’ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ – ΑΔΑ: ΩΜΖΘ46907Θ-Φ94

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α’ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ
Ημερομηνία: 13/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/10/2023 13:22:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΜΖΘ46907Θ-Φ94
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου