ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ – ΑΔΑ: ΩΧΞΡ46907Θ-4ΗΦ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ
Ημερομηνία: 31/10/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/10/2023 14:28:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΞΡ46907Θ-4ΗΦ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου