ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ , ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΛΥΣΕΩΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ G27 Χ 7/8 – ΑΔΑ: ΩΧΡΓ46907Θ-6Ω6

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ,
ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΛΥΣΕΩΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ G27 Χ 7/8
Ημερομηνία: 25/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/10/2023 10:19:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΡΓ46907Θ-6Ω6
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου