Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΡΑΜΜΑΤΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 9Ξ6Π46907Θ-ΙΑΨ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΡΑΜΜΑΤΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 30/10/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/10/2023 11:28:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ξ6Π46907Θ-ΙΑΨ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου