Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 3ML ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 9ΒΞΙ46907Θ-ΘΛΑ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 3ML ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 24/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/10/2023 10:46:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΞΙ46907Θ-ΘΛΑ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου