ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ , ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΤΥΛΕΟΣ – ΑΔΑ: 9ΠΒΧ46907Θ-Ω3Ι

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ , ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΤΥΛΕΟΣ
Ημερομηνία: 16/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/10/2023 08:54:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΒΧ46907Θ-Ω3Ι
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου