ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ (ΑΠΟ ΧΟΝΤΡΟ ΧΑΡΤΟΝΙ) – ΑΔΑ: 9ΨΞ246907Θ-Θ5Τ

Θέμα: ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ (ΑΠΟ ΧΟΝΤΡΟ ΧΑΡΤΟΝΙ)
Ημερομηνία: 17/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/10/2023 10:45:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΨΞ246907Θ-Θ5Τ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου