Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.255/2022 Σύμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΣΥΡΙΓΓΕΣ " από την εταιρεία V &L VIOLAK AE . – ΑΔΑ: 9ΠΣΦ46907Θ-ΜΓΣ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.255/2022 Σύμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΣΥΡΙΓΓΕΣ "
από την εταιρεία V &L VIOLAK AE .
Ημερομηνία: 24/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/10/2023 12:06:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΣΦ46907Θ-ΜΓΣ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου