ΧΕ-2173 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Covid -19 ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ,Υπ. 6 /ΟΠΣ 5070602 – ΑΔΑ: 9ΠΕΘ46907Θ-3ΡΜ

Θέμα: ΧΕ-2173 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Covid -19 ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ,Υπ. 6 /ΟΠΣ 5070602
Ημερομηνία: 31/10/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/11/2023 08:53:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΕΘ46907Θ-3ΡΜ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου