ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΑΔΑ: 9ΛΠΖ46907Θ-ΚΗΞ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ημερομηνία: 05/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/10/2023 07:43:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΛΠΖ46907Θ-ΚΗΞ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου