ΧΕ-2160 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Π. " ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 " ΤΜΗΜΑ 13 – ΑΔΑ: 9Λ8446907Θ-Θ7Ω

Θέμα: ΧΕ-2160 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Π. " ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 " ΤΜΗΜΑ 13
Ημερομηνία: 27/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/11/2023 11:33:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Λ8446907Θ-Θ7Ω
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου