ΧΕ-2144 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡ. 20341/22-09-2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ , ΑΦΟΡΑ Δ.Δ. 24 & 25 – ΑΔΑ: 9ΚΥΘ46907Θ-Ξ74

Θέμα: ΧΕ-2144 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡ. 20341/22-09-2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ , ΑΦΟΡΑ Δ.Δ. 24 & 25
Ημερομηνία: 24/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/10/2023 10:39:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΚΥΘ46907Θ-Ξ74
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου