Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2019/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 9ΚΠ046907Θ-Ζ87

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2019/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 10/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/10/2023 12:42:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΚΠ046907Θ-Ζ87
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου