ΧΕ-2076 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1480/2023 – ΑΔΑ: 9ΙΞΣ46907Θ-Β96

Θέμα: ΧΕ-2076 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1480/2023
Ημερομηνία: 06/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/11/2023 15:04:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΙΞΣ46907Θ-Β96
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου