ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 59/2023 Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την προμήθεια: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια: «ΓΑΝΤΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ» CPV: 33141420-0», για την κάλυψη των αναγκών του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 246.032,50€ πλέον ΦΠΑ, αξίας 260.794,45€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (6%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών. – ΑΔΑ: 9ΦΒΑ46907Θ-ΛΝΡ

Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 59/2023

Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την προμήθεια:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια: «ΓΑΝΤΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ» CPV: 33141420-0», για την κάλυψη των αναγκών του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 246.032,50€ πλέον ΦΠΑ, αξίας 260.794,45€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (6%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών.
Ημερομηνία: 18/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/10/2023 12:01:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΦΒΑ46907Θ-ΛΝΡ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου