Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.238/2023 Νοσοκομείου για την προμήθεια "ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ " από την εταιρεία GE HEALTHCARE AE – ΑΔΑ: 9ΔΦΣ46907Θ-ΩΦ4

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.238/2023 Νοσοκομείου για την προμήθεια "ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ "
από την εταιρεία GE HEALTHCARE AE
Ημερομηνία: 11/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/10/2023 14:23:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΔΦΣ46907Θ-ΩΦ4
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου