ΜΠΛΟΚ ΔΕΛΤΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΑΔΑ: 96ΓΘ46907Θ-ΖΑΟ

Θέμα: ΜΠΛΟΚ ΔΕΛΤΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Ημερομηνία: 16/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/10/2023 10:34:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 96ΓΘ46907Θ-ΖΑΟ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου