ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΣΑ ΕΠ0561 ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ε.Π.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 74.400,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ/Α: 2021ΕΠ05610002 – ΑΔΑ: 95ΩΑ46907Θ-4Ξ5

Θέμα: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΣΑ ΕΠ0561 ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ε.Π.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 74.400,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ/Α: 2021ΕΠ05610002
Ημερομηνία: 30/10/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/10/2023 13:13:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 95ΩΑ46907Θ-4Ξ5
Είδος: ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ

Λήψη αρχείου