ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΙΓΓΕΣ . – ΑΔΑ: 93ΑΗ46907Θ-Ξ7Η

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΙΓΓΕΣ .
Ημερομηνία: 24/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/10/2023 11:44:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 93ΑΗ46907Θ-Ξ7Η
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου