ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΑΚΚΟΣ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 10×15 – ΑΔΑ: 6ΖΓΡ46907Θ-Υ77

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΑΚΚΟΣ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 10×15
Ημερομηνία: 13/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/10/2023 13:56:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΓΡ46907Θ-Υ77
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου