Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1241/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 6ΖΔΘ46907Θ-ΟΒ5

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1241/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 20/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/10/2023 08:44:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΔΘ46907Θ-ΟΒ5
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου