ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ". – ΑΔΑ: 6Ζ9Ω46907Θ-Τ6Σ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΥΓΕΙΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ".
Ημερομηνία: 25/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/10/2023 12:12:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ζ9Ω46907Θ-Τ6Σ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου