ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 4 ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 2. ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ 3. ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΗΚΗΣ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΙΟΥ ΧΕΙΡ – ΑΔΑ: 6Ζ5Υ46907Θ-ΧΦΝ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 4 ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ 2. ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ 3. ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΗΚΗΣ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΙΟΥ ΧΕΙΡ
Ημερομηνία: 10/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/10/2023 12:47:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ζ5Υ46907Θ-ΧΦΝ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου