ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΠΛΕΓΜΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ 15Χ20» – ΑΔΑ: 6ΥΠΧ46907Θ-ΕΞΥ

Θέμα: ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΠΛΕΓΜΑ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ
ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ 15Χ20»
Ημερομηνία: 26/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/10/2023 09:56:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΠΧ46907Θ-ΕΞΥ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου