ΧΕ-2148 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: 6ΞΩΡ46907Θ-ΙΗΖ

Θέμα: ΧΕ-2148 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 24/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/10/2023 10:39:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΩΡ46907Θ-ΙΗΖ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου