«ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ», «ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ» – ΑΔΑ: 6Ξ6Ψ46907Θ-ΓΝ4

Θέμα: «ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ», «ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ»
Ημερομηνία: 26/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/10/2023 10:33:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ξ6Ψ46907Θ-ΓΝ4
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου