ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ – ΑΔΑ: 6ΘΙΥ46907Θ-8Φ0

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
Ημερομηνία: 17/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/10/2023 09:10:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΘΙΥ46907Θ-8Φ0
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου