ΧΕ-2176 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1011/2023 – ΑΔΑ: 6Θ1Τ46907Θ-ΨΡ8

Θέμα: ΧΕ-2176 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1011/2023
Ημερομηνία: 31/10/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/11/2023 09:40:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Θ1Τ46907Θ-ΨΡ8
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου