ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ . – ΑΔΑ: 6ΡΦΘ46907Θ-Ψ2Π

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ .
Ημερομηνία: 24/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/10/2023 13:08:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΦΘ46907Θ-Ψ2Π
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου