ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΚΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ – ΑΔΑ: 6ΠΖΗ46907Θ-ΩΛ1

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΚΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ
Ημερομηνία: 12/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/10/2023 13:38:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΖΗ46907Θ-ΩΛ1
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου