Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών: «Προστασίας & Πρόληψης για Τεχνικό Ασφαλείας και Ιατρό εργασίας» & για την «Επικαιροποίηση της Γραπτής Μελέτης Επαγγελματικού Κινδύνου» CPV: 71317200-5 & 71317210-8, για την κάλυψη των αναγκών του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, συνολικής προϋπολογιζόμενηςδαπάνης 16.951,20€ πλέον ΦΠΑ, αξίας 21.019,49€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και με δυνατότητα ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης για χρονικό διάστημα ενός (1) επιπλέον έτους, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 16.951,20€ πλέον ΦΠΑ, αξίας 21.019,49€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. – ΑΔΑ: 6ΨΜ246907Θ-9Φ3

Θέμα: Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών: «Προστασίας & Πρόληψης για Τεχνικό Ασφαλείας και Ιατρό εργασίας» & για την «Επικαιροποίηση της Γραπτής Μελέτης Επαγγελματικού Κινδύνου» CPV: 71317200-5 & 71317210-8, για την κάλυψη των αναγκών του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, συνολικής προϋπολογιζόμενηςδαπάνης 16.951,20€ πλέον ΦΠΑ, αξίας 21.019,49€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και με δυνατότητα ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης για χρονικό διάστημα ενός (1) επιπλέον έτους, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 16.951,20€ πλέον ΦΠΑ, αξίας 21.019,49€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.
Ημερομηνία: 23/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/10/2023 12:28:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΜ246907Θ-9Φ3
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου