Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.206/2022 Σύμβασης Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ " από την εταιρεία Y LOGIMED AE . – ΑΔΑ: 6ΠΠΘ46907Θ-ΦΤΑ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.206/2022 Σύμβασης Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ "
από την εταιρεία Y LOGIMED AE .
Ημερομηνία: 24/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/10/2023 12:32:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΠΘ46907Θ-ΦΤΑ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου