ΔΙΑΛΕΙΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ – ΑΔΑ: 6ΠΓΙ46907Θ-Ι61

Θέμα: ΔΙΑΛΕΙΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
Ημερομηνία: 16/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/10/2023 14:16:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΓΙ46907Θ-Ι61
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου