ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 63/2023 Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ & ΣΥΡΙΓΓΕΣ» (CPV: 33141320-9 & 33141310-6) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χαλκίδας συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 199.785,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 247.733,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών. – ΑΔΑ: 6Ο7746907Θ-Β52

Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 63/2023
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια:
«ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ & ΣΥΡΙΓΓΕΣ»
(CPV: 33141320-9 & 33141310-6)
για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χαλκίδας συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 199.785,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 247.733,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών.
Ημερομηνία: 26/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/10/2023 10:19:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ο7746907Θ-Β52
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου