ΧΕ-2169 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ Ε.Σ.Υ. ΣΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: 6ΙΘΚ46907Θ-Φ9Β

Θέμα: ΧΕ-2169 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ Ε.Σ.Υ. ΣΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 31/10/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/11/2023 09:01:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΘΚ46907Θ-Φ9Β
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου