Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6ΙΓΧ46907Θ-Ψ8Β

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 16/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/10/2023 08:39:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΓΧ46907Θ-Ψ8Β
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου