ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΝΤΕΙΟ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ ΔΥΣΚΟΛΗΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ – ΑΔΑ: 6ΓΔΙ46907Θ-13Η

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΝΤΕΙΟ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ ΔΥΣΚΟΛΗΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ
Ημερομηνία: 31/10/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/10/2023 10:36:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΔΙ46907Θ-13Η
Είδος: ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ

Λήψη αρχείου