ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ " . – ΑΔΑ: 6ΦΡ746907Θ-ΗΡΧ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ " .
Ημερομηνία: 24/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/10/2023 11:37:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΡ746907Θ-ΗΡΧ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου