ΧΕ-2184 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 325/2023 – ΑΔΑ: 6ΦΦΖ46907Θ-Τ3Ψ

Θέμα: ΧΕ-2184 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 325/2023
Ημερομηνία: 31/10/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/11/2023 15:04:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΦΖ46907Θ-Τ3Ψ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου