Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ.Ν. Χαλκίδας μηνός Σεπτεμβρίου 2023. – ΑΔΑ: 6ΔΔΣ46907Θ-Χ4Β

Θέμα: Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ.Ν. Χαλκίδας μηνός Σεπτεμβρίου 2023.
Ημερομηνία: 31/10/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/10/2023 10:19:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΔΣ46907Θ-Χ4Β
Είδος: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Λήψη αρχείου