ΧΕ-2099 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 2062/2023 – ΑΔΑ: 6ΧΒ646907Θ-ΙΞΧ

Θέμα: ΧΕ-2099 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 2062/2023
Ημερομηνία: 09/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/11/2023 08:01:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΒ646907Θ-ΙΞΧ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου