ΧΕ-2178 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1010/2023 – ΑΔΑ: 6ΧΡΘ46907Θ-7Μ3

Θέμα: ΧΕ-2178 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1010/2023
Ημερομηνία: 31/10/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/11/2023 09:40:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΡΘ46907Θ-7Μ3
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου