ΧΕ-2062 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ " ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ & ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 67ΟΣ46907Θ-Θ6Α

Θέμα: ΧΕ-2062 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ " ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ & ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 05/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/11/2023 07:59:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 67ΟΣ46907Θ-Θ6Α
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου