ΧΕ-2156 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Π. " ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 " ΤΜΗΜΑ 7 – ΑΔΑ: 66ΜΨ46907Θ-6ΩΧ

Θέμα: ΧΕ-2156 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Π. " ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 " ΤΜΗΜΑ 7
Ημερομηνία: 27/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/11/2023 07:45:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 66ΜΨ46907Θ-6ΩΧ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου