ΧΕ-2177 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1012/2023 – ΑΔΑ: 64ΨΣ46907Θ-ΤΝ2

Θέμα: ΧΕ-2177 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1012/2023
Ημερομηνία: 31/10/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/11/2023 09:40:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 64ΨΣ46907Θ-ΤΝ2
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου