ΧΕ-2093 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 681/2023 & ΧΕ 749/2023 & ΧΕ 1439/2023 – ΑΔΑ: 63ΡΠ46907Θ-5Κ8

Θέμα: ΧΕ-2093 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 681/2023 & ΧΕ 749/2023 & ΧΕ 1439/2023
Ημερομηνία: 06/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/11/2023 08:01:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 63ΡΠ46907Θ-5Κ8
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου