ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ -ΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ – ΑΔΑ: 62ΠΓ46907Θ-ΤΔΘ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ -ΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
Ημερομηνία: 05/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/10/2023 13:56:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 62ΠΓ46907Θ-ΤΔΘ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου