ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ Π16/31-08-16 Θ4 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΑΔΑ: ΡΠ8Β46907Θ-8ΝΧ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ Π16/31-08-16 Θ4 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 07/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/09/2023 14:25:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΠ8Β46907Θ-8ΝΧ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου