ΧΕ-1913 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕΣΩ ΦΟΡΗΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΡΚ2Π46907Θ-5ΡΖ

Θέμα: ΧΕ-1913 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕΣΩ ΦΟΡΗΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 18/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/12/2023 15:00:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΚ2Π46907Θ-5ΡΖ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου